VOP

Všeobecné obchodné podmienky – rezervácia ubytovania na stránke
penzionpatrik.sk
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných
prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia prostredníctvom online systému rezervovania na webovej
stránke, jej podstránkach a subdoménach.
1.2. Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia ubytovacím poriadkom ubytovacieho
zariadenia zverejnenými na internetovej stránke Penziónu Patrik.
1.3. Poskytovateľom služieb ponúkaných v systéme rezervovania a prevádzkovateľom tohto systému
je spoločnosť Penzión Patrik s.r.o., Ždiar 667, 059 55 Ždiar, IČO: 54 985 501, IČ DPH:SK2121855516,
Tel. kontakt: +421 948 817 333, E-mail: pensionpatrik@gmail.com
1.4. Tieto OP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 1.6.2024
II. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB
2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v
reálnom čase v systéme rezervovania.
2.2. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany
prevádzkovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať
situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval.
Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje vrátiť zaplatenú zálohu bez možnosti uplatnenia
storno podmienok prevádzkovateľa. alebo zabezpečiť náhradné ubytovanie na úrovni rezervovaného
a prevádzkovateľom potvrdeného pobytu v danom alebo inom hosťom vybranom termíne.
2.3. Objednávateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne
označil a ich cenu v plnej výške uhradil. Všetky pobytové balíčky aj ubytovanie s raňajkami sa viažu
iba na pevné lôžka v ubytovacom zariadení. V prípade dokúpenia prístelky, polpenzia (raňajky +
večere) alebo plná penzia (raňajky + obed + večera) môže byť v prípade záujmu objednaná, ako
doplnková služba v počte prislúchajúcom počtu prenocovaní. Ak objednávateľ stravovanie neobjedná,
a napriek tomu počas pobytu v ubytovacom zariadení bude mať záujem o stravovanie, jeho hodnota
bude pripísaná na hotelový účet hosťa s možnosťou platenie pri odchode z ubytovacieho zariadenia.
2.4. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu a
rozsahu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie objednávky,
ktoré systém generuje automaticky v 3. kroku rezervovania. Objednávateľ má kedykoľvek po
ukončení objednávky až ku dňu nástupu na pobyt nárok na dodatočné doplnenie objednávky o ďalšie
služby.
III. PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1. Cenu objednaných služieb na stránke prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia je možné uhradiť
prevodom z bankového účtu alebo v hotovosti na mieste .
Pri zvolení platby bankovým prevodom je podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie úhrada ceny
objednaných služieb v plnej výške k uvedenému dátumu na potvrdení objednávky.3.3. Platobné údaje
Vlastník účtu:
Tatrabanka a.s.,
IBAN: SK06 1100 0029 4413 7994
3.4. Ak objednávateľ po potvrdení objednávky neuhradí cenu objednaných služieb k uvedenému
dátumu bude objednávka automaticky stornovaná. Stornovanie objednávky bude potvrdené
automaticky vygenerovaným emailom, ktoré bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená
pri online objednávke
3.5. Všetky poplatky spojené s úhradou hradí objednávateľ.
IV. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB
4.1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervácie je vždy potrebné urobiť čo najskôr, a to cez Váš
onboard účet https://booking.penzionpatrik/onboard/ , ktorý je uvedený v potvrdení objednávky alebo
písomne emailom na príslušnej recepcii (email: pensionpatik@gmail.com).
V prípade zrušenia objednávky treba uviesť nasledovné údaje objednávateľa: meno a priezvisko,
trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia, e-mailový kontakt, z ktorého bola rezervácia vykonaná,
číslo bankového účtu vo formáte IBAN
4.2. Online rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s výškou stornopoplatku určeného
prevádzkovateľom.
– pri zrušení objednávky 60 dní a viac pred nástupným termínom 10% z hodnoty objednávky
– pri zrušení objednávky 15-59 dní pred nástupným termínom 30% z hodnoty objednávky
– pri zrušení objednávky 03-14 dní pred nástupným termínom 50% z hodnoty objednávky
– pri zrušení objednávky do 3 dní pred nástupným termínom 100% z hodnoty objednávky
– pri zrušení objednávky z dôvodu: choroby, úmrtia v rodine, hospitalizácia v nemocnici atď. po
predložení potvrdenia od lekára 10% z hodnoty objednávky
4.3. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb spôsob refundácie, ak má na ňu
objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z
účtu poskytovateľa služieb.
V. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU
5.1. Po uhradení ceny objednaných služieb v plnej výške bude objednávateľovi vystavené a na e-
mailovú adresu zaslané potvrdenie rezervácie, ktorým sa objednávateľ v prípade potreby preukáže pri
nástupe na pobyt
VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
6.1. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania objednávateľom /budú spracované v súlade so
zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme agendy poskytovania
služieb v prevádzkach prevádzkovateľa (Penzión Patrik s.r.o., Ždiar 667, 059 55 Ždiar, IČO: 54 985 501) (ďalej len „Poskytovateľ“) pre potreby
zabezpečenia rezervácie vybraných služieb, zúčtovania a evidencie rezervačných a storno poplatkov.
Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych
predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku
alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.
6.2. Rezervovaním pobytu v systéme rezervovania udeľuje objednávateľ ubytovateľovi v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré dobrovoľne uviedol (-la) v
rozsahu uvedenom v online formulári (meno, priezvisko, adresa, email, dátum narodenia, telefónne
číslo) na marketingové účely. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh
orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov pri plnení jeho
úloh. Zároveň vyplnením a odoslaním online formulára udeľujem súhlas na dobu neurčitú na
zasielanie obchodných a reklamných materiálov („newslettrov“) poskytovateľa akoukoľvek
elektronickou alebo tlačenou formou. Svoj súhlas na zasielanie newslettrov môže objednávateľ
môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na link „zrušiť odberanie newslettru“ alebo písomne na
kontaktných adresách poskytovateľa.
V Ždiari, dňa 1.6.2024

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. (ďalej len
Zásady“) na účely marketingu, poskytovania ubytovania a s ubytovaním
súvisiacich služieb
Penzión Patrik
Sprostredkovateľ
Penzión Patrik s.r.o., Ždiar 667, 059 55 Ždiar
Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie. Z dôvodu legislatívy a v súlade s aktuálnymi
predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, Vám zasielame k aktualizácii našej databázy formulár k
udeleniu súhlasu na spracúvanie osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov poskytujú
informácie, účel a podmienky, za ktorých sú osobné údaje dotknutých osôb – klientov spracúvané.
Účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje, na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania e-Newslettra – o
poskytovaných novinkách, rôznych informačných materiálov a akciových ponukách Penzión Patrik.
Váš súhlas je udelený výlučne na uvedený účel.
Rozsah spracúvania osobných údajov
Budeme mať v našej databáze kontakty k zasielaniu e-Newslettrov s osobnými údajmi v rozsahu z
webovej stránky www.penzionpatrik.sk. Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne citlivé
osobné údaje, podmienky spracúvania osobných údajov ustanovujú všeobecné záväzné právne
predpisy a prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ sa nimi riadia a dodržujú podmienky ochrany osobných
údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
Právny základ spracúvania
Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím
Aktualizačného formulára, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca.
Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to kliknutím na odkaz na konci newslettra alebo e-
mailom na adresu pensionpatrik@gmail.com. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť
spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
Bez súhlasu nebudeme poskytovať Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s
výnimkou:
Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými budeme mať zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré
budú mať so spoločnosťou pracovnoprávny, alebo obdobný vzťah s cieľom poskytnúť Vám reakcie v
mene našej spoločnosti.
Spolupráca so sprostredkovateľomPenzión Patrik s.r.o. je zodpovedná za to, že sprostredkovateľ sa zaviaže dodržiavať uvedené
Zásady, ako aj príslušné právne predpisy k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. V prípade
zmeny sprostredkovateľa budú naši klienti o zmene informovaní na stránke www.penzionpatrik.sk
Doba uchovávania osobných údajov a právo dotknutej osoby
Osobné údaje budú uchovávané do doby, kým ich poskytovateľ – dotknutá osoba neodvolá na
splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené. V prípade ak osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú
potrebné, budú odstránené bezpečným spôsobom, odstránením, anonymizovaním. Kedykoľvek má
dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným
údajom, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
alebo právo namietať proti spracúvaniu.
Používanie cookies a webových beacons
Na zhromažďovanie informácií počas navigácie využívame cookies a webové beacons (ďalej len
„navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné
informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré
vykonávate na www.penzionpatrik.sk, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.
Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie ako aj na zbieranie štatistických informácií a
zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej
stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., slúži len na informáciu, ako návštevníci používajú
www.penzionpatrik.sk. Cookies a podobné technológie pomáhajú prispôsobiť internetovú stránku
klientským preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným
hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na
www.penzionpatrik.sk Je vhodné ak si dotknuté fyzické osoby – klienti Zásady z času načas
skontrolujú, aj z dôvodu informovanosti o zmenách , v prípade podstatných zmien v zásadách, Vás
budeme informovať e-mailom, uverejním oznámenia na webe www.penziopatrik.sk.
On-line predaj ubytovania:
V Penzión Patrik s.r.o., je dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany osobných údajov súčasťou
pracovných povinností na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti a integrovanou súčasťou všetkých
aktivít spoločnosti. Ochrana osobných údajov nie je obmedzená len na informačné systémy,
zabezpečuje ochranu všetkých aktív v spoločnosti.
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu: on-line ubytovanie, a
marketingová činnosť spoločnosti.
Rozsah osobných údajov spracúvaných na marketingové účely obsahuje: meno a priezvisko,
emailovú adresu, na on-line nákup: meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresu, fakturačné údaje.
Fyzická osoba – kupujúci, ktorý využíva službu on-line rezervácie ubytovania, môže dobrovoľne udeliť
spoločnosti. súhlas, aby poskytnuté osobné údaje využívala vo svojich marketingových aktivitách,
tieto spočívajú najmä v zasielaní obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) týkajúcich
sa služieb a ponúk poskytovaných spoločnosťou elektronickou formou správ, pričom kupujúci je
oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať priamo v newslettri.
Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol informovaný
o účele a o svojich právach uvedených v Zásadách o ochrane osobných údajov spracovaných v
zmysle zákona č.18/2018 Z.z, ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení
neskorších predpisov.Spoločnosť Penzión Patrik s.r.o. v rámci činnosti spojenou s internetovou stránkou
www.penzionpatrik.sk spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto
spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi kupujúceho v rozsahu
potrebného pri plnení svojich povinností voči Penzión Patrik s.r.o. a nesmú ich použiť na iný účel.
Penzió Patrik s.r.o. nesprístupňuje, nezverejňuje a neposkytuje osobné údaje akýmkoľvek iným tretím
osobám. Peznión Patrik s.r.o. si vyhradzuje právo sprístupniť a poskytnúť údaje k naplneniu svojich
zákonných povinností, k ochrane proti konaniu, ktoré porušuje právne predpisy, k ochrane integrity
siete alebo na účely postupu orgánov činných v trestnom konaní, súdneho konania alebo
vyšetrovania vo verejnom záujme.
Politika ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ: Penzión Patrik s.r.o, IČO: 54 985 501, IČ DPH: SK2121855516
Zastúpený:, konateľ spoločnosti Patrik Pekarčík
Prevádzkovateľ má na zabezpečenie ochrany osobných údajov vymenovanú zodpovednú osobu,
ktorú je možné kontaktovať na emailovej adrese: pensionpatrik@gmail.com
Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie . Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie
osobných údajov prijatím primeraných bezpečnostných opatrení technických aj organizačných v
zmysle spracovanej bezpečnostnej dokumentácie spoločnosti, ktorou je “Bezpečnostný projekt“, ktorý
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že na spracúvanie osobných údajov má potrebnú odbornú,
technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a zaručuje sa za bezpečnosť spracúvaných
osobných údajov opatreniami v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.
Prevádzkovateľ a aj ním poverení Sprostredkovatelia (nájomcovia, správcovia IT, viď. zoznam
sprostredkovateľov uvedený nižšie) týmto oznamujú všetkým dotknutým osobám, ktorými sú
ubytovaní hostia, návštevníci a klienti, že bežné osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, č.OP,
pasu, kontakt), ktoré poskytujú sú spracúvané na presne vymedzený alebo ustanovený účel:
poskytovanie ubytovania a služieb súvisiacich s ubytovaním, so zabezpečením práv a právom
chránených záujmov. Prevádzkovateľ ani Sprostredkovateľ nespracúvajú osobitné kategórie
osobných údajov.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú,
organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných
údajov v súlade s opatreniami podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V Ždiari, dňa 1.6.2024